Indikácie:

Magnetická rezonancia je diagnostickou zobrazovacou metódou, ktorá využíva silné magnetické pole a rádiofrekvenčné vlny na získanie obrazu vnútorných orgánov a tkanív. V mnohých prípadoch môže poskytnúť informácie, ktoré nie je možné získať z röntgenového, ultrazvukového alebo CT vyšetrenia, ev. častokrát pridáva ďalšie informácie, ktoré umožňujú presnejšiu diagnostiku. Na rozdiel od CT vyšetrenia nepoužíva ionizujúce žiarenie.

Je najcitlivejšou metódou zobrazenia morfológie a patológie mäkkých tkanív- mozgu, miechy, svalov, šliach a kĺbov. Môže sa však využiť k zobrazeniu ďalších orgánov ľudského tela – dutiny brušnej, malej panvy či ciev.

Kontraindikácie:

Absolútnou kontraindikáciou sú najmä implantované kovové materiály, ktoré môžu poškodiť pacienta:     

 • jedná sa najmä o zavedený  kardiostimulátor, kardioverter, defibrilátor, ev. i ponechané elektródy. V prípade implantovaného MR kompatibilného kardiostimulátora treba v deň vyšetrenia tento KS prepnúť do bezpečného režimu na arytmologickej ambulancii 
 • taktiež inzulínová pumpa, vnútroušný implantát, neurostimulátor – bez písomne potvrdenej kompatibility 
 • a pri osteosyntetickom materiáli alebo kĺbnej náhrade, je tiež potrebné preukázať sa potvrdením o MR kompatibilite takéhoto implantátu.

Relatívnou kontraindikáciou sú:

 • objemní pacienti podľa oblasti vyšetrenia – celkovo má gantry (vyšetrovací otvor magnetu) šírku 60cm – tu však treba započítať i šírku prikladanej cievky
 • chirurgický zákrok v predchádzajúcich 4-6 týždňoch, ako i zavedené stenty, venózne filtre, embolizačný materiál a oklúdery menej ako 6 týždňov po implantácii
 • klaustrofóbia – premedikácia (použitie liekov s tlmiacim účinkom) pred vyšetrením
 • malé deti – v závislosti od schopnosti spolupráce (cca 20 min bez pohnutia v ležiacej polohe),
 • tehotenstvo v I. trimestri, (v II. a III. trimestri je bezpečné na 3T a slabších prístrojoch)
 • pri kojení – podaná gadolíniová kontrastná látka prechádza do materského mlieka,  doporučuje sa pred vyšetrením odstriekať materské mlieko do zásoby a po MR vyšetrení 24 hodín nekojiť. Natívne vyšetrenie možno realizovať bez obmedzení
 • renálna insuficiencia – aplikácia kontrastnej látky len v opodstatnených prípadoch, nutná je dostatočná hydratácia
 • bolesť prekážajúca pacientovi vydržať kľudne ležať počas vyšetrenia – analgetická príprava
 • kašeľ – zvážiť preloženie termínu vyšetrenia po skončení akútnej respiračnej infekcie
 • dýchavičnosť v ležiacej polohe

Dodatočná príprava pred špeciálnymi vyšetreniami:

 • MR enterografiapacient prichádza nalačno + vyčistený preháňadlom (okrem stomikov – s vývodom čreva), v deň vyšetrenia vypije aspoň 3 dcl tekutín. Príprava tesne pred vyšetrením na pracovisku MR: 60 min pred vyšetrením perorálne užitie roztoku 2,5% Manitolu – je preto nutné prísť na vyšetrenie cca 60 min pred termínom kvôli príprave – vyšetrenie trvá do 20 min
 • rectum – konečník: nalačno + vyčistený preháňadlom (okrem stomikov), vyšetrenie trvá cca 30-40 min (možná aplikácia gélu per rectum – cez konečník)
 • malá panva (gynekologické + urologické): nalačno (pred vyšetrením 3 hodiny nejesť), vhodná je deň pred vyšetrením konzumácia bezzvyškovej stravy, v deň vyšetrenia je dôležitý dostatočný príjem tekutín – vyšetrenia trvá do 40 min
 • abdomen – brucho + MRCP: nalačno, vyšetrenie trvá cca 20-40 min
 • antialergická príprava sa pred MR vyšetrením štandardne nerealizuje. Pokiaľ však bola prítomná alergická reakcia po podaní KL pri predchádzajúcom MR vyšetrení, je nutné antialergickú prípravu realizovať. Vhodné je podanie 40mg prednisolonu (2 tbl) 12 a 2 hodiny pred vyšetrením
 • v prípade sledovania vývoja chorobného procesu v čase, či potreby diagnostického doriešenia CT nálezu je nutné, aby pacient doniesol so sebou predchádzajúcu obrazovú (CT, MR) dokumentáciu na CD nosiči (popis tohto vyšetrenia nie je dostačujúci)
 • popisy vyšetrení nerealizovaných na našom pracovisku nevyhodnocujeme